قمری دربندی

نام نوحه : مصیبت حضرت زهرا (س) اثر : محمدتقی قمری گلزاردربندی متخلص به (قمری)قوْیدۇ قدم چوْ عاله‌م-ی- ایمکانه فاطیمه

گلـدی همیشـه نالـه-وْ-افغانـه فاطیمــه

خوْش گۆن جهاندا گؤرمه‌دی، گؤگلی آچێلمادێ

دۆشـدۆ زمـانــه ده نئـجــه تـوفـانــه فــاطـیمــه

اووه‌ل خدیجه تک آنادان حسره‌ت آیرێلێب

عاله‌مده یاندێ آته‌ش-ی-هیجرانه فاطیمه

باشێنا سالدێ احمد-ی-موْختار قاره‌سین

دار-ی-فنــاده قــالــدێ ذلیــلانـه فاطیمـه

اوْدلاندێ ظۆلمیله‌ن قاپێسێ یاندێ درگه‌هی

مــؤحتــاج قـالـدێ دردینــه درمـانــه فـاطیمـه

پهلوی-ی-پاکی سێندێ، شهید اوْلدۇ محسنی

آغیشتـــه اوْلـدۇ لالــه صیفــه‌ت قـانــه فاطیمــه

قوْل باغلێ چکدی مسجیده، امّت عم‌اوْغلۇسێن

جــور-ی-عــدو ایلــه‌ن یئتیشیـب جـانـه فاطیمــه

غصب-ی-فدک، جفای-ی-عدو، ظۆلم-ی-اشقییا

یێخــدێ ائـویـن، دؤنـۆب قــدّی چوگانـه فاطیمـه

اوْن سککیز ایل گئچیندی بیله آه-وْ-زاریله

آخـه‌رده اوْلـــدۇ امّتــه بیگــانـه فاطیمـــه

اهل-ی-مدینه قوْیمادێ شوریله آغلاسێن

هــردم گلــه‌نـده نالــه-وْ-افغـانـه فاطیمـه

اؤز منـزلینـده اوْلمـــادێ فـۆرصــه‌ت عــزا دۇتــا

چوْخ حسره‌ت اوْلدۇ دیده‌ی-‌ی-گیریانه فاطیمه

دردی داشــانــدا، نـالــه قێـــلاردێ بقیعــده

غمده‌ن دؤنه‌ردی گؤزیاشێ عمّانه فاطیمه

اۇمـۇدێ وار شفاعه‌ت ایده روز-ی-رستخیـز

مـوشگول گۆنۆنده (قمری) نالانه فاطیمــه

/ 0 نظر / 21 بازدید